26.02.2017ESP8266 - ESPBasics Library

ESPBasics


Knihovna starající se o základní služby. Přijímá příkazy přes serial, umožňuje nastavit více AP, mezi kterýma pak zařízení přepíná, nastavuje FTP a webserver. Config ukládá na filesystem. Umožňuje rozšířit handlované Serial commandy.

Jako první po nastartování napište do serialu "<help>" pro zobrazení dostupných příkazů.

Ke stažení:
espbasicsdemo.zip
espbasicslibrary.zip

Použití:

espbasicsdemo.ino

/// ESP Basics module ///
#include "ESPBasics.h"
using namespace ESPBasics;
//////

namespace Webserver
{
 void Root() {
  server.send(200, "text/plain", "Non default handle");
 }
}

void serialCommandHandler(String command, String value) {
 if(command == "whatever"){
   Serial.println("Whatever command called with value: " + value);
 }
}

void setup(void){
 /* Uncomment if you want to define your own 404 page
 WifiBasics::Settings::noDefault404 = true;
 */
 /* Uncomment if you dont't want to init FTP server
 WifiBasics::Settings::noFTP = true;
 */
 /* Uncomment if you dont't want to init HTTP server
 WifiBasics::Settings::noHTTP = true;
 */
 // You can set custom Serial Command handler.
 ESPBasics::setSerialCommandHandler(serialCommandHandler);
 
 ESPBasics::setupStart();
 
 // your setup code
 Serial.println("- Define URI listeners -");
 server.on("/", Webserver::Root);
 // end of your setup code
 
 ESPBasics::setupEnd();
}

void loop(void){
 ESPBasics::loop();
 // your loop code
 // end of your loop code
}


Knihovna:

espbasics.h

/*
 * WifiBasics Library
 * ------------------
 * version 1.1
 * 
 * FTP server
 * HTTP server
 * Multiple APs
 * Configurable over Serial or over FTP (config files are saved in filesystem)
 * 
 * Use <help> in serial to get information about available commands
*/

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include "ESP8266FtpServer.h"

namespace ESPBasics {
 namespace Settings {
  String ftpConfig = "/.ftpconf";
  String wifiConfig = "/.wificonf";
  bool noDefault404 = false;
  bool noFTP = false;
  bool noHTTP = false;
 }
 
 namespace Tools {
  void fileCreate(String name) {
   File f = SPIFFS.open(name, "a");
   if (!f) {
    Serial.print("File creation/opening failed: ");
    Serial.println(name);
    return;
   }
   f.close();
  }
  
  void fileAppend(String name, String str) {
   File f = SPIFFS.open(name, "a");
   if (!f) {
    Serial.print("File creation/opening failed: ");
    Serial.println(name);
    return;
   }
  
   f.println(str);
   f.close();
  }

  void fileWrite(String name, String str) {
   File f = SPIFFS.open(name, "w");
   if (!f) {
    Serial.print("File creation/opening failed: ");
    Serial.println(name);
    return;
   }
  
   f.println(str);
   f.close();
  }

  String readFirstLine(String filename) {
   File f = SPIFFS.open(filename, "r");
   if (!f) {
    Serial.print("File opening failed: ");
    Serial.println(filename);
    return "";
   }

   while (f.available()) {
    String line = f.readStringUntil('\n');
    line.replace('\r', '\0');
    return line;
   }
   
   f.close();
  }
  
  String getNthPart(String str, int n, char separator = ';') {
   int len = str.length();
   int count = 0;
   int state = (n == 0 ? 1 : 0);
   char c;
   String result = "";
  
   for (int i = 0; i < len; i++) {
    c = str[i];
    switch (state) {
     case 0:
      if (c == separator) {
       count++;
       if (count == n) {
        state = 1;
       }
      }
      break;
     case 1:
      if (c == separator || c == 13 || c == 10) {
       return result;
      } else {
       result += c;
      }
      break;
    }
   }
  
   return result;
  }
 }
 namespace Command {
  void removeWifi(String ssid, bool silent = false) {
   if(!silent) Serial.println("- Remove Wifi -");

   File f = SPIFFS.open(Settings::wifiConfig, "r");
   if (f) {
     File tmp = SPIFFS.open(Settings::wifiConfig + ".tmp", "w");
     if (tmp) {
      while (f.available()) {
       String line = f.readStringUntil('\n');
       line.trim();
       if(Tools::getNthPart(line, 0) != ssid){
         tmp.println(line);
       } else if(silent) {
        Serial.println("- AP config will be replaced");
       }
      }
      tmp.close();
      f.close();
      SPIFFS.remove(Settings::wifiConfig);
      SPIFFS.rename(Settings::wifiConfig + ".tmp", Settings::wifiConfig);

      if(!silent) Serial.println("- Wifi AP removed");
     } else {
      Serial.println("! Cannot create temp file !");
     }
     if(f){
     f.close();
     }
   } else {
    Serial.println("! Cannot read config file !");
   }

   if(!silent) {
    Serial.println("-- Done");
    Serial.println();
   }
  }
 
  void addWifi(String value) {
   Serial.println("- Add Wifi -");
   String line = "";

   removeWifi(Tools::getNthPart(value, 0), true);
   
   line += Tools::getNthPart(value, 0);
   line += ";";
   line += Tools::getNthPart(value, 1);
   line += ";";
  
   Tools::fileAppend(Settings::wifiConfig, line);

   Serial.println("-- Done");
   Serial.println();
  }

  void wifiList() {
   Serial.println("- List of wifi APs -");
   Tools::fileCreate(Settings::wifiConfig);
  
   File f = SPIFFS.open(Settings::wifiConfig, "r");
   if (f) {
    while (f.available()) {
     String line = f.readStringUntil('\n');
     const char * ssid;
     const char * password;
     String str_ssid = Tools::getNthPart(line, 0);
     String str_password = Tools::getNthPart(line, 1);
  
     ssid = str_ssid.c_str();
     password = str_password.c_str();
  
     Serial.print("SSID: ");
     Serial.print(ssid);
     Serial.print(" / Password: ");
     Serial.println(password);
    }
    f.close();
   } else {
    Serial.println("! Cannot read config file !");
   }

   Serial.println("-- Done");
   Serial.println();
  }

  void setFTP(String value) {
   Serial.println("- Set FTP -");
   String line = "";
  
   line += Tools::getNthPart(value, 0);
   line += ";";
   line += Tools::getNthPart(value, 1);
   line += ";";
  
   Tools::fileWrite(Settings::ftpConfig, line);
  
   Serial.println("-- Done");
   Serial.println();
  }

  void activeConnection() {
   Serial.println("- Active Connection -");
   Serial.print("IP: ");
   Serial.println(WiFi.localIP());
   Serial.print("SSID: ");
   Serial.println(WiFi.SSID());
   Serial.println();
  }
 }
 
 /////////////////
 /////////////////
 /////////////////
 
 FtpServer ftpSrv;
 ESP8266WebServer server(80);
 ESP8266WiFiMulti wifiMulti;
 void (*serialCommandCallback)(String, String);
 
 const char* ssid = "Airlive";
 const char* password = "abecedaabcd";

 void setSerialCommandHandler(void (*cb)(String, String)) {
  serialCommandCallback = cb;
 }

 void defaultHandleNotFound() {
  String message = "File Not Found\n\n";
  message += "URI: ";
  message += server.uri();
  message += "\nMethod: ";
  message += (server.method() == HTTP_GET) ? "GET" : "POST";
  message += "\nArguments: ";
  message += server.args();
  message += "\n";
  for (uint8_t i = 0; i < server.args(); i++) {
   message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n";
  }
  server.send(404, "text/plain", message);
 }
 
 void handleSerialCommand(String command, String value) {
  Serial.println();

  if(serialCommandCallback){
   Serial.println("- Custom serial command handler prepared -");
   serialCommandCallback(command, value);
  }
  
  if (command == "addwifi") {
   Command::addWifi(value);
   wifiMulti.addAP(Tools::getNthPart(value, 0).c_str(), Tools::getNthPart(value, 1).c_str());
  } else if (command == "wifilist") {
   Command::wifiList();
  } else if (command == "removewifi") {
   Command::removeWifi(value);
  } else if(command == "connection") {
   Command::activeConnection();
  } else if (command == "setftp") {
   if(!Settings::noFTP) {
    Command::setFTP(value);
    Serial.println("- Init FTP -");
    ftpSrv.begin(Tools::getNthPart(value, 0), Tools::getNthPart(value, 1));
   } else {
    Serial.println("! FTP is turned off in firmware !");
   }
  } else if (command == "help") {
   Serial.println();
   Serial.println("- Help -");
   Serial.println("--------");
   Serial.println("<help> - This help");
   Serial.println("<addwifi:SSID;PASSWORD> - Add Wifi AP. Device will connect to the more powerfull AP available. If the AP was defined, it's password is rewritten.");
   Serial.println("<removewifi:SSID> - Removes wifi AP if found in config file.");
   Serial.println("<wifilist> - Prints list of all APs device have defined.");
   if(!Settings::noFTP) {
    Serial.println("<setftp:USERNAME;PASSWORD> - Set username and password for FTP. Only one user can be defined. Set will overwrite previous setting.");
   }
   Serial.println("--------");
   Serial.println();
  }
 }
 
 int state = 0;
 String command = "";
 String value = "";
 
 void readCommandFromSerial() {
  if (Serial.available() > 0) {
   while (Serial.available() > 0) {
    char c = Serial.read(); //gets one byte from serial buffer
    switch (state) {
     case 0:
      if (c == '<') {
       state = 1;
      }
      break;
     case 1:
      if (c == ':' || c == '>' || c == 10) {
       if (c == '>' || c == 10) {
        handleSerialCommand(command, value);
        state = 0;
       } else {
        state = 2;
       }
      } else {
       command += c;
      }
      break;
     case 2:
      if (c == '>' || c == 10) {
       state = 0;
       handleSerialCommand(command, value);
      } else {
       value += c;
      }
      break;
    }
 
    if (state == 0) {
     command = "";
     value = "";
    }
   }
  }
 }
 
 void reconnect() {
  Serial.println("");
  Serial.println("- Connecting -");
 
  int i = 0;
  while (wifiMulti.run() != WL_CONNECTED) {
   if (i == 40) {
    Serial.println();
    i = 0;
   }
   i++;
 
   Serial.print(".");
   delay(500);
 
   // Handle Serial commands
   readCommandFromSerial();
  }
 
  Serial.println("");
  Serial.println("");
  Serial.println("- WiFi connected -");
  Serial.print("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  Serial.print("SSID: ");
  Serial.println(WiFi.SSID());
  Serial.println("");
 
  delay(100);
 }
 
 char* string2char(String command){
   if(command.length()!=0){
     char *p = const_cast<char*>(command.c_str());
     return p;
   }
 }
 
 void addAPs() {
  Serial.println("- Add Wifi APs from config -");
  
  int count = 0;
  Tools::fileCreate(Settings::wifiConfig);
  File f = SPIFFS.open(Settings::wifiConfig, "r");
  if (f) {
   while (f.available()) {
    count++;
    String line = f.readStringUntil('\n');
    const char * ssid;
    const char * password;
    String str_ssid = Tools::getNthPart(line, 0);
    String str_password = Tools::getNthPart(line, 1);
 
    ssid = str_ssid.c_str();
    password = str_password.c_str();
 
    Serial.print("SSID: ");
    Serial.println(ssid);
    
    wifiMulti.addAP(ssid, password);
   }
 
   if(count == 0) {
    Serial.println("! Config empty. No APs used. !");
    Serial.println("Add AP to connect to and reboot the device.");
    Serial.println("Use command: <addwifi:SSID;PASSWORD>");
   }

   f.close();
  } else {
   Serial.println("! Cannot read config file !");
  }
 
  Serial.println();
 }
 
 void setupStart() {
  // Init serial
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.println("-------------------------------");
  Serial.println("-- Initialize basic services --");
  Serial.println("-------------------------------");
  Serial.println();
 
  if (SPIFFS.begin()) {
   Serial.println("- Filesystem ready -");
  }
 
  addAPs();
  reconnect();
 
  // Init HTTP server
  if(!Settings::noDefault404 && !Settings::noHTTP) server.onNotFound(defaultHandleNotFound);
 }
 
 void setupEnd() {
  if(!Settings::noHTTP) {
   server.begin();
   Serial.println("- HTTP server started -");
  }
  // Init FTP server
  if(!Settings::noFTP) {
   String ftpCredentials = Tools::readFirstLine(Settings::ftpConfig);
   ftpSrv.begin(Tools::getNthPart(ftpCredentials, 0), Tools::getNthPart(ftpCredentials, 1));
   Serial.println("- FTP server started -");
  }
 
  Serial.println();
  Serial.println("---------------------------------");
  Serial.println("---- Initialization finished ----");
  Serial.println("---------------------------------");
  Serial.println();
 }
 
 void loop() {
  // Handle Serial commands
  readCommandFromSerial();
  // Handle FTP server
  if(!Settings::noFTP) {
   ftpSrv.handleFTP();
  }
  // Handle webserver
  server.handleClient();
  // Hancle Wifi connection
  if (wifiMulti.run() != WL_CONNECTED) {
   Serial.println("WiFi disconnected!");
   reconnect();
  }
 }
}
comments powered by Disqus